Generalforsamling

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i DGS 2018


 

 1. Valg af dirigent 

Anne Henckel Johansen vælges.

 

 1. Formandsberetning v. Jette Thuesen.

Hovedpunkter:

Konferencen i 2017blev afholdt med 240 deltagere, god stemning og faglighed. Der fornemmes mere gang i forskningen også fra professionshøjskolerne. Kirsten Avlund prisen gik i 2017 til matematiker Mikael Thinggaard, og uddelingen gennem de seneste fire år er et glimrende udtryk for selskabets fokus på tværfaglighed. Der opfordres til at indsende indstillinger til prisen i 2018. DGS viderefører prisen efter 2018. Hertil søges bevilling, da bevillingen fra Ældresagen og Kirsten Avlunds familie nu udløber. I 2018 bliver konferencetemaet ’Overgange i ældrelivet’.

 

DGS-K er nu overtaget af Lotte Evron og Tine Fristrup, og videreføres som gerontologisk studiekreds. Arrangementer i dette regi annonceres i nyhedsbrev og på hjemmesiden. Lotte og Tine kan kontaktes vedr. ideer til arrangementer.

 

Der er årligt afsat 50000 til DGS’ pulje til formidling af gerontologisk forskning og viden. Man kan søge op til 10000. I 2017 gav vi til Marianenne Schrolls bog ’Århundredets børn’ og til et phd-kursus om aldring og ernæring. Der er også givet tilsagn om støtte til en bog om ældre i Kbh i 1991-2017. Der opfordres til at der gøres opmærksom på puljen, og at medlemmerne tænker kreativt ift at bruge den.

 

Tidsskriftet Gerontologi har skiftet redaktør i 2017, og har nu Morten Bulow på posten, som har erfaring med redaktionsarbejde foruden erfaring med aldringsforskning. Inge Kolind er ophørt i redaktionspanelet. Arbejdet i redaktionspanelet fungerer godt.

 

I 2017 overtog Rikke Gregersen ansvaret for nyhedsbrevet, som fortsat kommer i 4 versioner om året. Får man ikke nyhedsbrevet per email, bør man kontakte sekretariatet.

 

Vi har fået nyt logo. Det bliver formelt lanceret, når vi har fundet ud af mere herom på næste bestyrelsesmøde. Ny hjemmeside er også undervejs, og lanceres senere i 2018.

 

I 2022 skal DGS og DSG afholde Nordisk Kongres i Gerontolgi i DK. Overvejelser og planlægning er i gang, og det tegner til at blive et fint samarbejde. DGS har præsidentposten, som besiddes af Christine Swane.

 

Kommentar: Inger-Lise Dyrholm synes bestyrelsen og formand gør det godt.

 

Beretningen godkendes.

 

 1. Beretninger fra udvalg og tidsskrift

  1. Gerontologi: Morten Hillgaard Bülow

Morten ikke til stede. Christine Swane beretter om to årlige numre, nu og da temanumre. Det tegner godt for de kommende numre, bl.a. et temanummer om seksualitet, og måske et om pårørende i pipeline. I sekretariatet ligger en del gamle numre af tidsskriftet, som vi forsøger at tage med rundt for at gøre reklame. Der er plads til flere i redaktionspanelet, gerne en person forankret i praksis.

 

  1. Konferenceudvalget

Eva Algreen-Pedersen fortæller lidt om arbejdet med den kommende konference. En del oplæg er på plads, bl.a. om sektorovergange og livsovergange. Keynotes (Lotte Hvass, Ditte Høgsgaard, Kaare Christensen) og en del symposier på plads, og der er plads til flere. Deadline på abstracts i juni.

 

  1. Nyhedsbrev: Rikke Gregersen

Rikke beretter. Bestyrelsen er involveret i den evige jagt efter nyheder. Vi vil gerne have mere fokus på, hvad der er omkring igangværende phd-projekter. Information om igangværende projekter kan sendes til Charlotte Nilsson, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. "> Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , som opretter en oversigt. Bestyrelsen skal se på om nyhedsbrevet kan optimeres, og inputs modtages gerne. Nyhedsbrevet går ud til ca 370 modtagere, som er medlemmer af selskabet.

 

Kommentar: Format og frekvens roses.

 

  1. DGS-S: Lotte Evron

Lotte er ikke til stede. Punktet springes over.

 

  1. VEGA

Birgitte Højlund beretter. 2017 var et aktivt år. Ny styregruppe: Ole Mygind, Emma Winther, Annemette Vind og Birgitte Højlund. Når man melder sig ind i vega, melder man sig også ind i dgs. VEGA er en ’jysk ting’, nu forankret på Marselisborgcentret. Kun ét ikke-jysk medlem. Hvis nogen vil lave pr for vega i Øst Danmark er man meget velkommen. Der planlægges to netværksmøder per år og et åbent seminar, hvor medlemmer kan få feedback på projekter. Posterkonkurrence ifm seminar og konferencen sidste år. VEGA havde en workshop på DGS konferencen i 2017, og regner med at have det igen i år. Et planlagt fyraftensmøde blev desværre ikke gennemført.

 

Inger-Lise Dyrholm supplerer: Knud Ramian, Marianne Elbrønd og Inger-Lise Dyrholm, tidligere bestyrelse, sidder nu i senioratet i VEGA. Knud Ramian arbejder på artikel om VEGA til internationalt tidsskrift.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab v. Christine Swane

Årets resultat på 154.000 skyldes konferencen. Konferencen har vendt selskabets økonomi de senere år. Kontingenter nogenlunde det samme i ’16 og ’17. De 154000 overføres til samlet kapital, som er godt 700000. Ny hjemmeside er en større investering på vej, samt det nye logo.

 

Eva Algreen-Pedersen kommenterer: ift næste års konference bliver det nok svært at bruge argumentet om, at vi er et fattigt selskab og at vi ikke kan honorere dem, vi inviterer til keynotes og andre oplæg. I år betaler vi nogen. Det tages op i bestyrelsen, hvordan vi håndterer honorering af inviterede oplægsholdere de kommende år.

Birgitte Højlund bakker op.

 

Kommentarer vedr at man bør spørge intern revisor om DGS har forvaltet pengene på en ordentlig måde. Intern revisors rolle bør præciseres, evt kan vedkommende gennemgå regnskab m. Christine (kasserer) eller Majbritt (på DGS sekretariat).

 

Regnskabet godkendes.

 

 

 1. Valg af bestyrelse. Følgende er på valg: Christine Swane, Eva Algreen-Petersen, Charlotte Juul Nilsson, Rikke Gregersen. Alle modtager genvalg.

Ingen andre ønsker at stille op.

Alle vælges.

Ingen ønsker at stille op som suppleant. Der er en ledig plads som suppleant i bestyrelsen.

 

 1. Valg af intern revisor og ekstern revisor.

Annette Johannesen intern, modtager genvalg. Vælges.

Otto Dyrholm ekstern, modtager genvalg. Vælges.

 

 1. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Vedtages.

 

 1. Indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

 

 1. Eventuelt.

Jette Thuesen tilføjer til beretningen vedr medlemstallet: nedgang fra 345 i juni 2017 til 329 d.d. Kontingentindtægten er steget, så der må være kommet flere kollektive medlemmer.

Chrstine tilføjer ift tidsskriftet, at kollektive medlemmer fremover får 3 eksemplarer tilsendt.

Birgitte Højlund spørger om medlemsrabat til konferencen: 3 personer får rabat til konferencen per kollektivt medlemsskab. Dette oplyses når konferencen annonceres. 

Referat af ordinær generalforsamling i DGS, 18. Maj 2017


 

1. Valg af dirigent

Birgit Lykke vælges.


2. Formandsberetning v. Tine Rostgaard

Hovedpunkter:

Medlemmer: 339 (349 i 2016 og 368 i 2015).Den national konference 2016 havde 164 deltagere og genererede overskud, men også her faldende deltagerantal ift årene før.DGS har fået udgivet en faglig antologi, At Skabe Gode Dage, støttet af Helsefonden. Antologien ligger til download på hjemmesiden og kan købes i trykt format. Bogen er blevet vel modtaget, og er netop blevet genoptrykt.Bestyrelsen vil fortsat gerne bakke op om flere faglige arrangementer også udenfor hovedstaden.Der er oprettet en pulje til medlemsaktiviteter, genereret af det økonomiske overskud fra den nationale konference. Herfra er der pt givet 10000 til en bog Aske Juul Lassen er involveret i, en forksningsantologi om gamle københavnere, som udkommer på Frydenlund Academic.Tine Rostgaard og Jette Thuesen er redaktører af en akademisk bogserie på Frydenlund, Ældre og Samfund. Der er flere spændende projekter undervejs. DGS medlemmer får rabat.Der er planer om omfattende revision af hjemmesiden.Beretningen godkendes.

 

3. Beretninger fra udvalg og tidsskrift

 

a. Gerontologi: Louise Scheel Thomasen og Aske Juul Lassen

Et temanummer om ældre indvandrere på vej, med Anne Leonora Blaakilde som temaredaktør.Louise og Aske afgår som redaktører, og posten overtages af Morten Bülow.Redaktionen har fået peer review op at køre, og har forsøgt at oparbejde systematik ift temanummre og redaktion af disse. Desuden er overvejelser ang. tidsskriftets visuelle linje i gang.Der opleves stabil tilgang af artikler, og god interesse for tidsskriftet


b. Nyhedsbrev: Jette Thuesen og Rikke Gregersen

Nyhedsbrevet udkommer 4 gange årligt, og samler op fra videns- og forskningsmiljøer i Danmark. Bliver læst af ca 50% af dem, der modtager nyhedsbrevet.Jette har været redaktør i samarbejde med Birgitte og Anders på tidligere versioner, og senest af Rikke. Rikke har været med til produktion af marts-nummeret, og overtager redaktionsposten fra Jette herfra.


c. DGS-K: Lotte Evron

Styring af DGS-K er overdraget fra Anne Leonora Blaakilde til Lotte Evron og Tine Fristrup. Konceptet ændres fra 3-4 årlige fyraftensmøder til en årlig kvalitativ temadag, første gang i foråret 2018. Dette giver mulighed for at få ny viden med store navne, men også mulighed for selv at byde ind med oplæg eller poster halvdelen af dagen. Tema i 2018 bliver noget omkring teater. Lokation for temadagene er tiltænkt at vandre mellem landsdelene.

 

d. VEGA: Birgitte Højlund

Formålet med VEGA er at fremme praksisrelevant gerontologisk viden og ældres hverdagsliv. Netværket har eksisteret i 20 år nu. Knud Ramian, Marianne Elbrønd, og Inger Lise Dyrholm afgår nu som tovholdere, og Emma Winther, Ole Mygind samt Birgitte Højlund har overtaget styringen. Som noget nyt skal medlemmer af VEGA automatisk være medlemmer af DGS. Der planlægges fyraftensmøder i Århus.


4. Fremlæggelse af revideret regnskab v. Christine Swane

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern revisor Otte Dyrholm og bogholder Majbritt Lempel fra DGS sekretariat. Kontingenterne er bærende for selskabets indtægter, men godt hjulpet de sidste år af konferencen. De sidste år har der været stabil økonomisk fremgang. Tidsskriftet Gerontologi udgør selskabets største omkostning. Årets overskud lyder på godt 84.000, og selskabet har nu en en egenkapital på 591.000. Bestyrelsen har med overskud in mente lavet uddelingspuljen til gerontologisk formidling og vil prioritere fornyelse af hjemmesiden.


5. Valg af formand.

Tine Rostgaard har valgt ikke at genopstille. Jette Thuesen stiller op.Jette præsenterer sig som næstformand i 2 år og bestyrelsesmedlem i ca 10 år. Hun stiller op for at støtte selskabets gode udvikling, og vil arbejde på at strømline organisationen, så mødeaktiviteten kører på skinner og vi i bestyrelsen får overskud til det faglige. Vil gerne arbejde mere for uddannelse; hvordan får vi udviklet uddannelse i gerontologi, og får gerontologi ind i uddannelserne. Her ligger Danmark nemlig dårligt ift de øvrige nordiske lande. Vi skal desuden have lavet en anden medlemsstruktur, så vi ikke skal bruge så meget krudt på rekruttering. Endelig skal der søges ekstern støtte.Jette vælges, og der skal lyde stor tak til Tine for indsatsen som forkvinde gennem de seneste år.

 

6. Valg af bestyrelse.

Følgende ophører i bestyrelsen: Britta Hørdam, Anne Marie Beck, Birgitte Højlund. Tak til dem for en god indsats i DGS. Suppleanterne Andreas Nikolajsen og Lotte Evron stiller op til ordinære bestyrelsesposter.

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.Paolo Caserotti  og Louise Scheel Thomassen stiller op, foruden Lotte og Andreas.Alle opstillede vælges. Anne Marie Beck opstiller og vælges som suppleant.

 

7. Valg af intern revisor og ekstern revisor.

Annette Johannesen genopstiller og vælges som intern revisor og Otto Dyrholm genopstilller og vælges som ekstern revisor.

 

8. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Dette vedtages.

 

9. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4. maj og offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 10. maj.

Ingen indkomne.


10. Eventuelt.

 

 

 

 


 

 Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Gerontologisk Selskab 2016

 

Torsdag d. 7.april 2016, kl. 17-18.


1. Valg af dirigent

Louise Scheel Thomasen vælges.


2. Formandens beretning

Hovedpunkter:

349 medlemmer (sidste år 368).

Det har været et travlt år med mange aktiviteter. Dejligt med entusiasme omkring os.

Vores nationale konference, hvor Asa Roin modtog Kirsten Avlund prisen, blev vel modtaget blandt deltagerne. 2016-konferencen har temaet tværfaglighed, og foregår samme sted på Comwell i Middelfart 7.-8.november.

Fyraftensmøderne har været velbesøgte, og temaerne har været musikterapi på plejehjem og demens og seksualitet. Vi vil gerne invitere medlemmerne til, at der bydes ind til arrangementer i samarbejde med os, samt bud på temaer. Også gerne noget udenfor København!

Selskabet har en bogserie, Ældre og Samfund, under Frydenlund Academic. En bog er udkommet, og flere er på vej. Medlemmer kan få rabat på disse bøger.

Beretningen godkendes.

Inger-Lise Dyrholm tilføjer at VEGA-netværket har 20-års jubilæum i år. Jubilæet er blevet fejret med et seminar med 100 besøgende.


3.Beretninger fra udvalg

  • Tidsskriftet Gerontologi (v. Louise Scheel Thomasen): Delt redaktion med Aske Juul Lassen kører videre indtil nytår 2016, hvor Aske har sagt op. Der arbejdes på en fremtidig løsning mht redaktion. Tidsskriftet har fået ny grafiker. I 2015 udkom Jubilæumsnummeret og et nummer om Erindring og Livshistorie. Her til maj 2016 kommer der et temanummer. Der er en oplevelse af, at der kommer flere og flere artikler ind, også uopfordret, og også til peer review. Der er et call ude om bidrag til et nummer om migration til efteråret 2017. Man er altid velkommen til at sende bidrag ind, både til kronik, spids, peer review og formidlingsartikler.

Titelændring til ”Tidsskriftet Gerontologi” træder i kraft på forsiden fra efterårsnummeret.

Britta Hørdam fremlægger idé om, at der kunne være et rum på hjemmesiden til artikler, der ikke er plads til i tidsskriftet.

  • Nyhedsbrevet (v. Jette Thuesen): Der udkommer fortsat 4 digitale nyhedsbreve om året. Der er et kontaktpersonsystem i bestyrelsen, der indsamler nyheder fra div. kilder, og desuden bringes hvad redaktøren ellers snapper op henad vejen. Stof er velkomment! Et lille honorar til redaktøren af nyhedsbrevet er netop blevet besluttet i bestyrelsen.

  • Bogprojektet (v. Anne Marie Beck): Antologien ”Hverdagsliv i et gerontologisk perspektiv” er fortsat under udarbejdelse, støttet af Helsefonden. Louise Scheel Thomasen er redaktør, og arbejdsgruppen består yderligere af Anne Marie og Birgitte Højlund. Der er en sparringsgruppe fra sosu-skolerne, og der skal udarbejdes arbejdsspørgsmål til kapitler i samarbejde med sosuskolerne. 14 kapitler er i hus. Planen er, at bogen præsenteres ved den nationale konference i år.

4.Fremlæggelse af revideret regnskab

V. kasserer Christine Swane. Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern revisor Otto Dyrholm og bogholder Majbritt Lempel fra vores sekretariat. Udgifter er ved at være tilpasset indtægter og aktiviteter. Konferencen er en sikkerhed, og gør at egenkapitalen vokser.

Anne Leonora spørger til de flere penge fra Copydan i år ift tidligere år. Måske skyldes det, at vi har været udtaget til stikprøve, og at der har været en del, der ikke har haft indberettet, det de skulle.


5.Valg af formand m/k.

Følgende er på valg og genopstiller: Tine Rostgaard.

Tine Rostgaard vælges.

Anne Leonora Blaakilde roser overskuddet i selskabet, der er oparbejdet i Tines forkvindeperiode.


6.Valg af bestyrelse

Følgende er på valg og modtager genvalg: Jette Thuesen.

Følgende er på valg og modtager ikke genvalg: Anders Møller Jensen. Idet Anne Liveng er udtrådt af bestyrelsen, suppleant Britta Hørdam er indtrådt som ordinært bestyrelsesmedlem, og Morten Hedelund er udtrådt som suppleant, skal der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen samt to nye suppleanter.

Rikke Gregersen, Paolo Caserotti og Andreas Nikolajsen stiller op til såvel bestyrelses- som suppleantposter. Lotte Evron stiller op som suppleant.

Kandidaterne præsenterer sig selv, bortset fra Paolo Caserotti, der ikke er til stede og derfor præsenteres af Anne Marie Beck.

Der stemmes skriftligt med følgende resultat.

Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Jette Thuesen og Rikke Gregersen.

Suppleanter: Andreas Nikolajsen og Lotte Evron.


7.Valg af revisor

Intern revisor Anette Johannesen genopstiller og vælges.

Ekstern revisor Otto Dyrholm genopstiller og vælges.


8.Fastsættelse af næste års kontingent

Fortsætter uændret.


9.Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag


10.Eventuelt

Britta Hørdam stiller forslag til ændring af vedtægter mht, om der står forkvinde eller formand.

 


 

 

 


 

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Gerontologisk Selskab 2015

 

Mandag d. 23. marts 2015 kl. 17:30-18.30

Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 63-65, 2300 Kbh. S

 

Valg af dirigent

Birgit Lykke vælges.

Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med selskabets vedtægter

Formandens beretning

                      Kan læses i fuld længde her: Hele beretningen

                      Fremhævede aktiviteter:

-       Nyhedsbrevet

-       Fyraftensmøder

-       National konference

-       Kirsten Avlund prisen

-       DGS-K (Det Kvalitative Forum i Dansk Gerontologisk Selskab).

-       Bogserie i samarbejde med Frydenlund

-       Økonomi – overskud på ca. 80.000 kr. i 2014. Investeres bl.a. i NETS-opkobling til håndtering af kontingenter samt bedre aflønning af oplægsholdere v. fyraftensmøder

-       Genvalg af bestyrelsesmedlemmer

-       Samarbejde med Sekretariatet

-       Tidsskriftet Gerontologi

Beretning fra redaktionsudvalg Gerontologi

                      Kan læses her: Beretning, redaktionsudvalget.

Fremlæggelse af revideret regnskab

Jørgen Linde fremlægger regnskabet. Et meget positivt regnskab. Et overskud på ca. 80.000 kr. Skyldes bl.a. forskellige besparelser og et overskud fra årskonferencen. Kontingentindtægten samtidig faldet meget lidt – kun 3 pct. 

Valg af bestyrelse

Charlotte Juul Nilsson, Anne Marie Beck, Eva Algreen-Petersen, Birgitte Højlund, Christine E. Swane er alle på valg og genvælges. Britta Hørdam opstiller som suppleant og vælges.

Valg af intern og ekstern revisor

Jørgen Linde modtager ikke genvalg. Annette Johannesen stiller op som intern revisor. Annette er ikke til stede ved GF, men har skrevet skriftlig erklæring på, at hun modtager valg. Annette vælges.  

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen valgt Otto Dyrholm som ekstern revisor. Valget bekræftes på GF 2016.

Fastsættelse af næste års kontingent

Kontingentforhøjelse på 20 kr. foreslået og vedtaget.

Forslag til vedtægtsændringer

                      Ingen


Indkomne forslag

                      Ingen

Eventuelt

Jette pointerer, at Aske Juul Lassen har fået stillingen som redaktør for Gerontologi, efter at han modtog Kirsten Avlund prisen.

Jette takker Jørgen Linde samt Inge lise og Otto Dyrholm for deres mangeårige indsats i selskabet.

 

 


 


Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Gerontologisk Selskab 2014.

 

Fredag den 31. marts 2014 kl. 17:30-18.30

Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 63-65, 2300 Kbh. S

 

Valg af dirigent

Birgit Lykke vælges. Generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med selskabets vedtægter.

 

Formandens beretning

                             Kan læses her

.

Beretning fra redaktionsudvalget for Gerontologi

                             Kan læses her.

 

Fremlæggelse af revideret regnskab

Jørgen Linde fremlægger regnskabet. Flot regnskab ift hvordan det har været i de forgangne år. Kontingentindtægt næsten uændret fra 2012 til 2013. Der er et underskud på 13000, mod sidste år på 60000. Udgifter til Gerontologi er reduceret til under halvdelen, hvilket bidrager til den forbedrede økonomi.

Regnskabet godkendes.

 

Valg af bestyrelse

Anders Møller Jensen og Jette Thuesen er på valg og genvælges..

Suppleant Anne Living vælges ind i bestyrelsen som ordinært medlem.

Morten Hedelund stiller op som suppleant og vælges.

 

Valg af revisor

                             Jørgen Linde genopstiller og vælges.

 

Fastsættelse af næste års kontingent

                             Fortsætter uden ændringer.

 

Forslag til vedtægtsændringer

Forlag kan ses her.

Vi er ikke beslutningsdygtige, og der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Vedr. ophør af statsautoriseret revision; det koster penge, og for et lille selskab med få indtægter og udgifter som om, har vi en advokats ord for, at statsautoriseret revision ikke er nødvendigt.

Øvrige forslag til vedtægtsændringer  er tilpasninger af vedtægter til virkelighedens arbejdsgange.

 

Indkomne forslag

                             Ingen indkomne forslag.

 

Eventuelt

Spørgsmål vedr. løn til ny redaktør for Gerontologi; Jette beretter at vi planlægger at fastholde lønnen for ny redaktør, og vi håber det kan lade sig gøre. Honorar ligger på 45000 for hele året.